دیگر

 

 

دیگر

نمی گویم : دوست داشته باشی مرا

فقط ، لگد کوب نکنی خاطرات مرا

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید